Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Ελληνοϊταλικός Πόλεμος - Εθνική Αντίσταση (1940-1944)

Στις αρχές της δεκαετίας του 1940 η Αλβανία διακηρύσσει επίσημα ότι θεωρεί εχθρούς της τους εχθρούς της Ιταλίας. Έτσι στις 28 Οκτωβρίου 1940 Αλβανικές μεραρχίες στο πλευρό της φασιστικής Ιταλίας επιτίθενται εναντίον της Ελλάδας. 

Όμως νικηφόρος ο Ελληνικός Στρατός μπαίνει θριαμβευτής και πάλι στη Β. Ήπειρο και γίνεται δεκτός ως ελευθερωτής με πανηγυρισμούς από τους Βορειοηπειρώτες. 
Η υποχώρηση όμως του Ελληνικού Στρατού το 1941 και η κατοχή ξανάφερε το σκοτάδι της σκλαβιάς στην Ήπειρο.

Τoν Ι­ού­λι­ο 1942 ι­δρύ­θη­κε η ορ­γά­νω­ση των Βο­ρει­ο­η­πει­ρω­τών «Μέ­τω­πο Α­πε­λευ­θε­ρώ­σε­ως 
Βο­ρεί­ου Η­πεί­ρου» ( Μ.Α.Β.Η), η ο­ποί­α α­πέ­βλε­πε στην α­να­θέρ­μαν­ση της πα­τρι­ω­τι­κής κι­νή­σε­ως των Βο­ρει­ο­η­πει­ρω­τών και την εν­σω­μά­τω­σή τους στον ελ­λη­νι­κό κορ­μό. 
Το κί­νη­μα αυ­τό εμ­πο­δί­στη­κε τό­σο α­πό τους Ι­τα­λούς και Αλ­βα­νούς, ό­σο και α­πό το ε­νι­αί­ο 
μέ­τω­πο των βαλ­κα­νι­κών κομ­μου­νι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων. Τε­λι­κά δι­α­λύ­θη­κε α­πό τα πλήγ­μα­τα των κομ­μου­νι­στι­κών ο­μά­δων του Εν­έρ Χό­τζα σε συ­νερ­γα­σί­α με τους Έλ­λη­νες ο­μο­ϊ­δε­ά­τες του.
Ακόμα όμως και μετά την ολοκληρωτική ήττα των δυνάμεων του Άξονα τα συμφέροντα των «Μεγάλων» θέλουν και πάλι τη Β. Ήπειρο σκλάβα στούς Αλβανούς. 

Μετά τη λήξη του Πολέμου, το Ελληνικό Κράτος ζητεί από το Συμβούλιο Ειρήνης των Παρισίων το 1946 και στη συνεχεία από το Συμβούλιο των Τεσσάρων Νικητριών Δυνάμεων την παραχώρηση της Β. Ηπείρου στην Ελλάδα. Η συζήτηση αναβάλλεται για μετά τη λύση του Αυστριακού Ζητήματος (1955) και του Γερμανικού (1990).
Σήμερα το αίτημα της Ελλάδας εκκρεμεί...

από το αφιέρωμα της ΣΦΕΒΑ:

Βόρειος Ήπειρος - Ελληνισμός μέσα στο χρόνο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου